ipa-320x200

IPA to skrót od International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji założonego 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Stowarzyszenie posiada własne centrum informacyjno-szkoleniowe mieszczące się w Gimborn koło Kolonii w Niemczech. Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Do Stowarzyszenia należy obecnie 322.098 policjantów z 60. krajów. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem policyjnym na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy i status konsultacyjny Rady Spoleczno-Gospodarczej ONZ. Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres Światowy, odbywający się co 3 lata. Mottem stowarzyszenia w języku esperanto jest: „Servo per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń).

Troop

sir Arthur Troop

Wstępując do IPA masz możliwość:

1. Zostać członkiem największego na świecie stowarzyszenia policyjnego,

2. Nawiązania przyjacielskich kontaktów z policjantami wszystkich krajów świata,

3. Uczestnictwa w szkoleniach i wymianie doświadczeń zawodowych,

4. Uczestnictwa w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych, organizowanych przez policjantów ze wszystkich krajów świata,

5. Korzystania z obiektów sieci IPA Hause- hotele, motele, pensjonaty – z korzystną bonifikatą,

6. Uczestnictwa w pracach kół zainteresowań, hobbystów i pasjonatów,

7. Realizowania szczytnych celów społecznych w pracach na rzecz organizacji pożytku publicznego.